Serwis

Serwis

Każde reklamowane urządzenie powinno mieć dołączony formularz RMA. Na jedno reklamowane urządzenie przypada jeden numer RMA.

 • Wydrukowany i podpisany przez zgłaszającego formularz RMA należy dołączyć do reklamowanego urządzenia bądź umieścić w widocznym miejscu na przesyłce.
 • W zgłoszeniu należy podać możliwe dokładny opis usterki, reklamacja będzie rozpatrywana tylko w zakresie podanej przez klienta usterki.
 • Przesyłka powinna być zapakowana w taki sposób, aby pudełko nie zostało w żaden sposób uszkodzone podczas transportu.
 • Urządzenia dostarczane do serwisu powinny być czyste, w przeciwnym wypadku urządzenie zostanie odesłane do reklamującego na jego koszt lub zostanie wyczyszczone odpłatnie.
 • Reklamowane urządzenie winno być kompletne – tzn. pomimo uszkodzenia jednego elementu reklamowany towar należy dostarczyć w komplecie.
 • Wszystkie pola formularza RMA dotyczące wysyłanego urządzenia i kontrahenta należy wypełnić.
 • Przesyłka powinna być zaadresowana do działu serwisowego naszej firmy (31-765 Kraków, ul. Kocmyrzowska 23A).
 • Elementy niekompletne bądź te, które naruszają punkty w formularzu reklamacyjnym będą odsyłane na koszt odbiorcy.
 • Termin rozpatrzenia reklamacji przez serwis lokalny wynosi 14 dni roboczych, w szczególnych niezależnych od Sprzedawcy przypadkach może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych. UWAGA!! W okresie burzowym czas reklamacji może się dodatkowo wydłużyć, gdyż część urządzeń jest odsyłana do producenta celem wykonania szczegółowych ekspertyz. 
 • W przypadku zaistnienia konieczności importu towaru lub części z zagranicy, czas naprawy ulega wydłużeniu o czas niezbędny do ich sprowadzenia.
 • W przypadku wysyłki towaru do serwisu zewnętrznego/producenta, czas naprawy ulega wydłużeniu o czas pobytu towaru w serwisie zewnętrznym.
 • Towary reklamowane należy wysyłać na Swój koszt, chyba, że ustalono inaczej z działem serwisowym.
 • W przypadku niezgodności przesyłki z załączonym zgłoszeniem serwis ma prawo do zwrotu przesyłki w ciągu 3 dni roboczych, na koszt wysyłającego.
 • Jeżeli sprzęt nie posiada pełnego wyposażenia (wszelkie kable, sterowniki, przejściówki, oryginalne folie i opakowanie) nie będzie możliwa ani wymiana takiego sprzętu na inny o podobnych parametrach ani tym bardziej korekta dokumentu zakupu i zwrot pieniędzy – w takim przypadku możliwa jest jedynie naprawa “do skutku”.
 • W przypadku nie stwierdzenia usterki, bądź gdy nie został dołączony opis uszkodzenia, serwis pobierze opłatę za diagnostykę.

Kliknij tutaj aby pobrać formularz RMA